Někdo je prostě potřebuje.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Provozovatel

Provozovatelem únikové hry je Ing. Tereza Ejemová, bydliště Högrova 2862/2, 612 00 Brno - Královo Pole, Česká republika, IČ: 10923551 (dále jen „provozovatel“). Provozovna se nachází na adrese Mařákova 278, Litomyšl, 570 01.
Jakékoliv právní a jiné vztahy se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění na jeho webových stránkách www.unikovky-litomysl.cz

2. Bezpečnostní pravidla

Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s provozovatelem na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (dále jen “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů provozovatele na základě rozhodnutí zaměstnance či provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části a bez nároku nabídky náhradního termínu.

Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor provozovatele, a to na základě rozhodnutí zaměstnance či provozovatele. Dále platí, že provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení zaměstnance či provozovatele bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních, bezpečnostních či operativních důvodů. Účastníkům není povoleno vstupovat do prostor provozovatele s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců.

V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni, a to prostřednictvím video přenosů či odposlechů z dané hry. Bude-li jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí zaměstnance či provozovatele. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení. V žádném momentě hry není dovolené používat nadměrnou sílu. Některé příslušenství je pohyblivé nebo může být otevřeno, ale nikdy nevyžaduje použití větší síly. Předměty, kterých by se účastníci neměli dotýkat, jsou viditelně označeny a je zakázáno a může být i nebezpečné se těchto předmětů dotýkat.

Účastníci jsou srozumění s tím, že v této hře je důležité používat logické myšlení.

V prostorách provozovatele je striktně zakázáno kouřit.

Účastníci jsou povinni si vzít své osobní předměty a jakékoliv cennosti do prostor únikové hry, kde je vymezen prostor na jejich odložení během hry. Provozovatel neodpovídá za škodu, za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v předem určeném prostoru.

3. Omezení odpovědnosti

Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Účastníci jsou povinni oznámit zaměstnancům veškeré zdravotní problémy, které by mohly být nebezpečné během účasti na hře. Není dovolené hrát hru, v případě, že účastník trpí srdečními problémy, epilepsií, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi. V případě úrazu je v recepci k dispozici lékárnička a zaměstnanci mohou přivolat lékařskou záchrannou službu, v případě potřeby. V případě, že se během hry nebude účastník cítit dobře např. z důvodu astmatu nebo klaustrofobie, můžete požádat zaměstnance o možnost opustit hru. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit hru, kdykoliv uzná za vhodné, jeví-li se zdravotní stav některého z účastníků nebezpečným. Pokud trpí účastník nějakou z výše zmíněných zdravotních komplikací a stejně se hry účastní, provozovatel nemůže být odpovědný za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené.

Provozovatel nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby v případech výskytu “vyšší moci”, které nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd..

4. Know- how

Během využívání služeb provozovatele Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty podnikání provozovatele. Všechny tyto informace jsou důvěrné a provozovatel je jediným vlastníkem tohoto duševního vlastnictví. Veškeré informace a know-how provozovatele jsou chráněné, důvěrné a extrémně cenné, jejich sdělení třetí straně je zakázáno a bude projednáno u soudu.

Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v prostorách provozovatele je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.

Účastníci jsou tímto laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosíme, zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

5. Obchodní pravidla

Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu provozovatele či v obchodních prostorách provozovatele jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře i konkrétním čase dané rezervace. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu provozovatele a k nahlédnutí v obchodních prostorách provozovatele. Vstupné bude uhrazeno vždy před zahájením příslušné únikové hry.

Účastník je povinen provést rezervaci na webových stránkách společnosti s upřesněním telefonního čísla a emailu účastníka. Pokud účastník zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku 100,- Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci.

Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném provozovatelem následně po provedení rezervace. Pozdní příchod na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení zaměstnance či provozovatele.

Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 12let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci, v případě již uhrazeného vstupného bude jeho plná výše účastníkovi vrácena.

6. Dárkový poukaz (Voucher)

Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení §1939 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, v platném znění. Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím počet osob, pro které byl poukaz koupen.

Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.
Ceny dárkových poukazů se mohou v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit.

Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel nabízí dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými společností.

7. Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách www.unikovky-litomysl.cz mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou vždy na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele..

Provozovatel není odpovědný za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách. Povozovatel nebude rovněž odpovědný za jakékoliv prodlení Internetu či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích stran a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor provozovatele s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

Provozovatel není odpovědný za činnost a případné výpadků či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém provozovatele.

V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti provozovatele vůči hráči je výše odpovědnosti omezena výší ceny za hru uhrazené hráčem za použití služeb nabízených provozovatelem..

8. Doprava a platba

a) Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Zboží po zaplacení obdržíte na zadanou emailovou adresu.


Platba zrychleným bankovním převodem (Comgate)
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Zboží po zaplacení obdržíte na uvedenou emailovou adresu.


Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
Pro případné dotazy nebo reklamace týkající se online plateb prosím kontaktujte provozovatele platební brány.
Kontakt:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

b) Offline platby

Platba bankovním převodem
Po vybrání této možnosti Vám bude zaslána zálohová faktura s klasikou splatností 7 dní. Po uhrazení faktury a připsání platby Vám bude zboží zasláno mailem.

Platba při osobním převzetí
Po osobní domluvě budete mít nachystané zboží na prodejně, kde si ho převezmete a vybranou platební metodou zaplatíte.

9. Reklamační podmínky

V případě vadného plnění s ohledem na zakoupené zboží máte právo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě spotřebitelů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo poštou.
Kontaktní údaje:
Adresa: Mařákova 278, Litomyšl 570 01
Tel. 728 698 766
Email: unikovky.litomysl@gmail.com

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a veškeré smlouvy uzavřené se zahrnutím těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory podléhají výhradní jurisdikci českých soudů. Smlouvu a Podmínky uchováváme v elektronické podobě a nejsou fyzicky dostupné. Jsme oprávněni tyto Podmínky měnit nebo doplňovat. Změna nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na našich internetových stránkách.

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 2. 2021.